warunki uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach

Warunki zgłoszenia na konferencje organizowane przez Invest Success Sp. z o.o.:

1. Uczestnictwo w konferencji jest zagwarantowane po dokonaniu pełnej wpłaty na powyżej podany numer konta.

2. Całkowita opłata za konferencję musi wpłynąć najpóźniej do dnia organizacji konferencji.

3. O ile nie postanowiono inaczej, wysokość należności za konferencję będzie zgodna z cenami cennikowymi publikowanymi na stronie www.investsuccess.pl

4. Organizator zobowiązuje się do potwierdzenia e-mailem lub telefonicznie faktu otrzymania zgłoszenia w ciągu 5 dni roboczych.

5. O promocyjnej cenie konferencji decyduje data wpływu środków na konto Invest Success Sp. z o.o., a nie data otrzymania zgłoszenia.

6. Płatnik ma prawo odwołać zgłoszenie uczestnictwa na konferencji. W przypadku odwołania uczestnictwa w konferencji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji Organizator nabywa prawo do obciążenia płatnika 50% wynagrodzenia za konferencję, natomiast odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji nie zwalnia płatnika z obowiązku wniesienia pełnej zapłaty za konferencję.

7. Płatnikowi przysługuje prawo do zmiany uczestnika na inną osobę wskazaną w drodze pisemnej w dowolnym terminie przed rozpoczęciem się konferencji.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje pełne obciążenie kosztami uczestnictwa.

9. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia lub zmiany uczestnika wymaga formy pisemnej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, zmiany miejsca konferencji z powodu przyczyn od niego niezależnych: udokumentowany przypadek losowy prowadzącego, siła wyższa, inne. (W przypadku takich zmian uczestnicy zostają poinformowani telefonicznie i e-mailowo).

11. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do zapłaty należności za konferencję oraz akceptacja powyższych warunków przeprowadzenia seminarium. Płatnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną po stronie płatnika.

12.Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Invest Success Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 175A w celu realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883). Wyrażam zgodę na ich wykorzystywanie w celach marketingowych i promocyjnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania zgromadzonych danych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

13. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych od Invest Success Sp. z o.o. lub jej współpracowników, Partnera Strategicznego, sponsora i sponsora głównego na adres elektroniczny oraz numer telefonu podany w formularzu.

14. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Invest Success Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 175A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386583, w celu szkoleniowym i promocyjno-reklamowych w związku z wideo rejestracją seminarium.